Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 2649-118, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1391 - 1970

1 april 1391

Vindplaats van het origineel

Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 2649, Charterverzameling Geertruidenberg en Raamsdonk, inv. nr. 118.

Samenvatting oorkondetekst

Vidimus van broeder Boudwijn, prior van het kartuizerklooster bij Geertruidenberg, van een akte d.d. 1331 maart 23, waarbij Willem, graaf van Holland, aan de ingezetenen van Raamsdonk, de overmate, strekkende van het oosteinde van het ambacht van de Donge naar de Maasdijk en verder van de ene Donge tot de andere Donge, verkoopt, met uitzondering van de uitlanden en de dijk en verstrekt hen een vrije waterlozing.

Transcriptie

Wy broeder Boudwiin prior ende tghemeyn convent van den zartroysen by Sente Gheertruden berghe doen cont allen luden dat ǁ wy ghesien ende ghelesen hebben enen brief wael bezeghelt ongheraseert ende onghecancelleert gans ende gave an letteren ende ǁ an zeghel inhoudende van woerde te woerde als hier na bescreven staet Wy Willem grave van heynegouwen van Hollant van Zeellant ǁ ende here van Vrieslant maken cont allen luden dat wi vercoft hebben onsen goiden luden ghemeenlike die wonachtich ende ǁ ghearvet siin in den ambochte van Raemsdong alsulke overmate als daer ghemeten was doe men daer achterste van onsen ǁ weghen mat daer die mate af begonde int oystende van den ambochte voernoemd streckende van der Dongha toter Maze ǁ dike toe ende voert van der eenre Dongha toter ander Dongha toe behoudenlike ons onser uutlande ende ons diics alst tote hair ǁ toe comen is ende dese vorseyde overmate also groit ende also cleyne alse dair ghevallen is zullen wi ende onse nacomelinghen ǁ hem ende den ghenen die na hun comen waren alse een vry eyghen arve ende daer af en zullen si diken noch dammen. Voert ǁ soe gheven wy hun enen waterghanc dat arve te wateren vrilike daer hair ander erve watert sonder haren cost ende datwi ǁ noch onse nacomelinghe nimmermeer gheen overmate meer hebben en zullen binnen desen palen voirscreven sonder argheǁliist In orkonde desen bezeghelt met onsen zeghele Ghegheven tote Sinte Gheerden Berghe des satersdaghes voir Onser ǁ Vrouwen dach verholen Int iaer ons heeren . M . CCC . ende dertich Ende want wy prior ende convent voernoemt desen brief ghesien ǁ ende ghelesen hebben als voirscreven is so hebben wi om beden wille des ambochts voernoemt desen brief bezeghelt met zeghel ǁ ons convents In kennissen der wairheit nt iaer ons heeren . M . CCC . een ende tneghentich op den iersten dach van aprille ....