Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1428-014, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1485 - 1970

14 augustus 1485

Vindplaats van het origineel

Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1428, Charterverzameling Tilburg, inv. nr. 14.

Samenvatting oorkondetekst

Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Jan, zoon van wijlen Jan Oerlman, van een half mud rogge jaarlijkse erfpacht uit een huis, hof, gronden en toebehoren en een daarbij gelegen erf, gelegen aan die horenvoort, te Tilburg, aan Peter, zoon van wijlen Jan Wouter Bac.

Transcriptie

Jan sone wilnere Jan Oerlman een half mud rogghen jaerlycs ende erfelycs pachs tot ǁ hem als hy zeede behorende te verghelden enyeghelyc jaer erfelyc op onss Vrouwen Dage ǁ purificacio tot ende van enen huse ende hove met sinen gronde ende toebehoerten ende ut der ǁ erfen daer aen ligghende ende daer toebehorende derthien lopensaet oft daer omtrent be ǁ grypende gheleghen inder prochien van Tilborch ter steden gheheiten die Horenvoort ǁ tusschen der erfen Lambrechs van Boerden op die een zyde ende metten enen einde ende tusschen ǁ die ghemeint op de ander zyde ende metten anderen einde als hy zeede welc half mud rogghen ǁ erfpachs voers. Jan voers. teghen Peteren sone wilnere Henrick Peter Aerts sone met ǁ cope ghecreghen hadde ghelyc dat in schepenen l(ette)ren van Tilborch daer op ghemaect vol ǁ comelyker begrepen is Heeft hy wittelyc ende erfelyc vercoft ende over ghegheven ǁ Peteren sone wilnere Jan Wouter Bacs te samen met allen schepenen l(ette)ren ende vorwaerden ǁ daer af mencie makende ende ghewach doende met afgaen ende vertijen als daer toe behoer ǁ lyc is ende heeft gheloeft Jan voers. als een principael sculder op hem ende op allen sinen ǁ gueden die hy nu heeft ende naemaels hebben ende vercryghen mach dit over gheven ǁ opdraghen afgaen ende vertyen voers. den voers. Peteren ewelyc ghesthendich ende ǁ vast te houden sonder ennich wedersegghen ende allen commer ende calangie van sinen ǁ weghen int voers. half mud rog(ghen) erfpachs wesende altemael af te doen den selven ǁ orconden hebben hier over gheweest schepenen in Tilborch ende in Goerle Peter Nou ǁ wen ende Jan Peyman die den zeghel hoers ghemeins schependoms desen brie ǁ ve op en aen hebben doen hanghen int jaer ons heeren dusent vierhondert ǁ ende sessentachtich den vierthiende dach in der maent augustus

 

Dorsale aantekening:

Peter Jan sone Bacss