Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1433-040, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, periode 1437

1 juni 1437

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1433, Charterverzameling Oisterwijk, inv.nr. 40

Samenvatting oorkondetekst

Akte van overdracht voor schepenen van Oisterwijk, door Wouter Gerit Back aan Elizabeth, natuurlijke dochter van wijlen Claus Aelwijns, geheten Schulenborchs, en van Aleyt, dochter wijlen Aert, geheten sWolfs van Ghoerle, van een huis, hof, gronden en toebehoren, gelegen in de parochie van Goirle.

Transcriptie

Cont sy enen yegelyken dat want Elizabeth naturael dochter wilnere Claus soen wilnere Aelwiins geheyten Schulenborchs die dese selve Claus [***] ǁ wilnere Aleyten dochter wilnere Aerts geheyten tWolfs van Ghoerle voir hoer gebreck dats te weten voer enen jaerliiken ende enen erfliiken [***] ǁ welck Aleyt hoir moeder voirs. geloeft hadde als een principael sculders hoir te ghelden ende te gheven der selver Elizabetthen hoire naa [***] ǁ enighen allen jaer erfliiken op onser vrouwen dach als men kerssen dreeght uut ende van allen ende enyegeliiken gueden erfliike ende haveliike [***] ǁ in wat steden in wat prochien tusschen wyen ende waer die guede gelegen siin eest in haerden off in weken in diepen off in droeghen off hoe [***] ǁ waer men die in hoeren name eighens viinden mach geliic als dat in scepenen litteren van Oesterwiick dair op gemaict volcomeliiker begrepen so [***] ǁ worden inden jaer ons heren doe men screef dusent vyerhondert dertich ende vyve op Sente Valentiins dach martelers Ende welcken erfpacht ǁ naturael dochter Aleyten ende wilnere Claus Aelwiins soen voirsc. gebrack ende nyet vergouden en was der selver als sy seyde gericht waert [***] ǁ aen een huys ende hoff met siinen gronde ende toebehoerten gelegen in der prochien van Ghoerle dat welck wilnere Aleyten Aerts Wolfs dochter [***] ǁ legen tusschen erfenissen Goyaerts die Luwe op deen ziide oestwaert ende tusschen erfenissen Jans van Aesvoert op dander siide westwaerts [***] ǁ geheyten den hovel van Ghoerle totter erfenis toe Jans vander Dussen als sii seyde Ende voert aen allen ander guede erfliike ende [***] ǁ wilnere Arts Wolfs dochter dair sii in bestorven is, welck gericht Wouter geheyten Back soen wilnere Gheereit Bacs inden name ende [***] ǁ dair hii een volcomen macht aff hadde volcomeliic volvuerde allen ende een yegeliiken dair toe dede die hy dair toe sculdich was te [***] ǁ alsoe doen dit aldus geschiet was gewystwaert vanden scepenen dat dese voirsc. Wouter Back dit voirsc. huys ende hoff met siinen gron [***] ǁ alle ander guede erfliike ende haveliike die der voirsc. Aleyten te wesen plaghen ende dair sii in bestorven is voir dit voirs. gebreck [***] ǁ here vanden lande den copere off den coperen dair aff waerscappe doen soude, Ende want dese voirsc. Wouter Back dit voirsc. huys ende ǁ toebehoerten ende voert alle ander guede erfliike ende haveliike voirsc. den ghenen den welcken hy die met recht sculdich was te ǁ te loessen geliic als dat tghetuugh vanden voirsc. scepenen inden gericht genoech vercleert heeft, dair omme Soe heeft Wouter Back ǁ des hy aldus gemechticht was der voirg. Elizabetthen wederen gegeven ende opgedragen met afgaen ende vertiien als dair toe behoerte ǁ Elizabetth voirsc. dit voirsc. huys ende hoff met siinen gronde ende toebehoerten ende voert alle ander guede erfliike ende haveliike die [***] ǁ plagen ende dair sii in bestorven is voir hoer gess. gebreck dair en teynden vercoft Janne van der Elst vanden selven Janne copere erfliike [***] ǁ den welcken copere overmids vonnis der scepenen van Oesterwiick die here vanden lande vanden voirsc. huys ende hoff met siinen gronde ende [***] ǁ alle ander guede erfliike ende haveliike voirsc. die der voirsc. Aleyten te wesen plagen ende dair sii in bestorven is hem te hant vercoft [***] ǁ waerscappe dair sculdich sal ziin aff te doen alsoe verre als die scepenen van Oesterwiick hier in wiisers ziin Orkonden hebben hier over [***] ǁ Wiick Jan van Catwiick Gheryt van Meyensvoert Willem Andries Sappeels soen ende Willem van Beke die hoer seghelen in getugeni [***] ǁ int jaer ons heren dusent vyerhondert dertich ende seven op Sente Nycomedis dach martelers den iersten dach in junio