Documentnummer 2649-037, Laatst bijgewerkt op 2 maart 2023, zoekperiode: 1541

september 1539

Vindplaats van het origineel

Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 2649, Charterverzameling Geertruidenberg en Raamsdonk, inv. nr. 37.

Samenvatting oorkondetekst

Akte van legitimatie door Karel V voor Thoenis Willemsz. Verkerck, natuurlijke zoon van Willem Verkerck en Truycken Neesen, dat hij vrij zal mogen beschikken over de nagelaten goederen van zijn ouders.

Transcriptie

Kaerle by der gracie Roomschen Keyser altyt vermeerdertrycx Coninck van Germanie van Castillie van Leone van ǁ Grenade van Arragon van Navarre van Naples van Secillie van Maiorque van Sardeyne vanden Eylande van Indien ende vasten lande der westersche zee, Eertshertoge van Oostenrycke, hertoge ǁ van Bourgoingnen van Lotharingen van Brabant van Lemburch van Luxemburch ende Ghelre, Grave van Vlaendren van Arthoiz van Bourgoingnen Palsgrave ende van Henegauwe van Hollandt van ǁ Zeellandt van Ferrette van Haguenault van Namen ende Zuytphen. Prince van Zwave Marcgrave des Heylicx Rycx, heere van Vrieslant van Salme van Mechelen, Vander stadt stede ende lande ǁ van Utrecht Overyssel ende Groeningen, Ende dominateur in Asie ende Affrycke. Doen te weten. Allen tegenwoirdigen ende toecommende, dat ter oetmoediger supplicatie van ǁ Thoenis Willemsz. Verkerck woonende binnen onser stede van Sente Geertruydenberghe in onse lande van hollandt natuerlicke zone van Willem Verkerck by hem ǁ geengendreert ende geprocreert inden lichame van Truycken Neesen beyde ongehelicht zynde, Welck Thoenis Willemsz. Verkerck van goeden ende eerbaeren lenen ende conversatie is, die goede wille ende begeerte heeft wel te ǁ doene ende onder ons te blyvene ende levene indient ons beliefde hem te legittimeren ende op tgebreck van zyne geboerte hem te verleene onse gracie, Ons daeromme oetmoedelick ǁ biddende, Soe eest dat wy die saecken voorscreven overgemerct Genegen wesende ter bede ende begeerte vanden voornoemde Thoenis Willemsz. Verkerck  suppliant, hebben hem ǁ gelegitimeert Ende vuyt onser Rechter wetenheyt ende zunderlinge gracie legitimeren ende tgebreck van zijne geboerte geaboleert, Aboleren ende doen te nyenten by desen onsen tegenwoerdige ǁ brieve, hem octroyerende ende verleenende dat hy als persoen legittime sal mogen succederen ende commen in successie van zijnen vader ende moeder, ende anderen goeden die hem aem besterven ǁ zullen mogen, Behoudelick dat daerinne consenteren zijn naeste vrienden ende magen, ende dat daerinne geen recht by anderen alsnoch vercregen en zij, ende dat hy behouden ǁ sal mogen voor hem zijne erfven ende naercommers tot eeuwigen daghen alle die goeden die hem ambesterven ende succederen sullen mogen oft anderssins, ende die hij vercregen heeft ǁ oft hiernaermaels vercrigen sal Ende oick dat hy zijn goet zal mogen geven maken ordonneren ende disponeren tzij by testamente vuyterste wille oft anderssins alsoot hem goet ǁ duncken ende gelieven sal, Ende ontfangen worden ter eeren ende alle andere legitime ende weerlicke acten ende voirtaen gehouden ende geacht te werden voor persoen legittime also en ǁ inzulcker wys al of gewonnen ende geprocreert waere in huwelicke state, Sonder dat ter causen vander voors. bastardie wij noch onse naecommelinghen in toecommende tyde waerinne ǁ eenich recht heesschen oft pretenderen zullen mogen,Nyetiegenstaende eenige rechten costumen oft gewoenten ter contrarien, Behouden dat de voornoemde suppliant gehouden sal wesen ter cause ǁ van dese onse iegewoirdige legittimatie te betalen tot onsen proffyte eene zekere financie ende somme van penninghen eens alleenelick, Ten zeggen ende taxatie van onsen lienen ende getrouwen die ǁ luyden van onse rekeninge in Hollandt, die wy daertoe committeren, Ontbieden daeromme ende bevelen den selven van onse rekeninge in Hollandt dat zij tot versoecke vanden voirnoemde ǁ suppliant procederen wel ende duechdelick ten intermemente van desen onsen iegenwoirdigen brieve van legitimatie, Ende ter taxatie ende arbiterscepe vander  voors. financie ende somme van ǁ penninghen, Ende dat gedaen ende de voors.  financie ende somme van penningen betaelt zijnde in handen van den genen van onsen ontfangere dient behooren sal, die gehouden wertrekeninghe ǁ bewijs ende relicqua daer van te doene tot onsen proffyte metten anderen penningen van zijnen ontfange, Zij onse stadthouder Eerste ende andere luyden van onsen Raede in Hollandt, ǁ Ende alle andere onse rechteren justicieren officieren ende ondersaeten tegenwoirdich ende toecommende dien dit angaen oft anroeren sal mogen hueren stedehouderen ende eenen yegelijck van ǁ hen besonder soe hem toebehooren sal, Doen laten ende gedoogen de voornoemde Thoenis Willemsz. Verkerck suppliant van dese onse iegenwoirdige gracie ende legitimatie, Midsgaders ǁ van alden inhouden van desen inder voegen ende manieren vooren verhaelt rustelick vredelick volcommelick ende eeuwelick genyeten ende gebruycken, Sonder hem te doen noch te laten ǁ geschien nu noch in toecommende tyde eenich hinder letsel ofte moyennisse ter contrarien, Want ons alzoe belieft, Ende ten eynde dat dit goet vast ende gestadich blyve ǁ teeuwegen dage, Soe hebben wy onsen zegele hieraen doen hangen, Behoudelicken in anderen saecken ons recht, Ende een yegelijck tsijne in allen, Ghegheven in onser stadt ǁ van Mechelen inde maent van September int jaer onsheeren duysent vyf hondert neghen ende dertich, Van onsen Keysenrijcke tXXen, Ende van onsen Rijcken van Castillien ǁ

ende anderen tXXIIIIen ǁ

 

Op de pliek:

Den xxen dach van octobre anno XVc ende XXXIX ǁ is dese chartre ten bureele vander camere vander ǁ Rekeninge inden hage gevisiteert ende gehoort den boode der stede ǁ van sinte geertruyden berghe [...] opte suppliants goeden diemen zeer ǁ zober bevindt ende des supplia[nts] [af]firmatie daerop gehadt, Soe is de ǁ financien vuyt  Redene vanden inh[...] [...]iente vandien, bij advijse vanden ontfanger ǁ vander Espargne in hollant h[...] vande ketel, getaxeert ter some van vijff ǁ karolus guldens tot XX stuivers [tstuc]k die hij gehouden werdt te betalen in ǁ handen vanden voornoemde ontfanger [...] keysers behouff, Gedaen inde camere vanden ǁ Rekeninge voerschreven opten dach ende [...] [j]aer als boven, my present [...]

 

In dorso:

Enwout Jan ende tot ǁ Geertruijenberge levende ǁ Thoens Willemsz Verkerck ǁ legitimatie mitgaders ǁ een acte van overgift ǁ ten behoeve van het ǁ Geest huijs van alle ǁ de goederen. ǁ