Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 2649-014, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1500 - 1970

10 februari 1501 ns

Vindplaats van het origineel

Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 2649, Charterverzameling Geertruidenberg en Raamsdonk, inv. nr. 14.

Samenvatting oorkondetekst

Uitspraak bij arbitraal vonnis door zes notabelen in een geschil tussen de stad Geertruidenberg en de stad Dordrecht inzake de contributie van Geertruidenberg in het aandeel van de stad Dordrecht en het land van Zuid-Holland in de beden en andere gemene landslasten. 

Transcriptie

Alzoe questie geschille gedinge ende processe gerens ende vuijtstaen geweest heeft tusschen die vande stede van Sinte Geertruijdenberghe eijsschers ter eenre zijde Ende die vande stadt van Dordrecht verwerds ter andere ǁ Ende dat opten comtributie die de voirs. van Sinte Geertruijdenberghe jaerlicx gedaen hebben in hande der stadt van Dordrecht van die betalinghe vande beden vande graven ende gravinnen vande lande van Hollant Zeelant ende Vrieslant, Ende in anderen ǁ des gemeijnslants lasten daer inne die voirs. van Sinte Geertruijdenberghe maintineerde dat zij bij de voirs. stadt van Dordrecht bezwaert ende oick te hoigt gelast waeren, ende sculdich waeren, Te weten hoerluijden cost ende pocrie daer mede zij jaerlicx souden mogen ǁ betalen mit die voirs. stadt van Dordrecht, Ende in wat lasten dat de voors. van Sinte Geertruijdenberghe betalen souden mit andere horende differenten ter materie dienende, Ende welcke questien geschillen ende differenten mit alle den condependenten van dien ǁ die voirs. partijen ende elcx van hun gesubmitteert ende gecompromitteert hebben bij tusschen spreken van goede mannen int minlicke zeggen ende arbitraige van ons Jan Bestaert van Nassouwen castelleijn van Heusden, Thomas Beuckelaer casteleijn ǁ van Sinte Geertruijdenberghe ende Jan van Ghijsel ende van Lijer Scout van Oisterhout, Florijs oom van Wijngerden Jans zn ende Dirck van Zwieten raedsluijden, ende Florijs oom van Wijngerden Florijs zn greffier der lande van Hollant Zeelant ende ǁ Vrieslant, Ende hebben beloeft beijde partijen voors. te volcomen te achtervolgen ende te volbrengen alle tguudt dat bij ons arbiters voors. hier van vuijtgesproken ende verclaert sal worden, ende dat op een zekere peijne pecuniele tegens ons ǁ genade heer den Ertshertoge te vervueren gelijck dit alle blijcke mach bij de expromissie hier naer geincorporeert volgende, Wij Scout burgemeesteren scepenen raedt oudt raedt ende luijden vande rechten der stadt van Dordrecht over ende inde name der ǁ zelver stadt ter eenre zijde, Ende wij Scout burgemeesteren ende gerechte der stede van Sinte Geertruijdenberghe over ende inde name der zelver stede ter andere zijde doen condt allen luijden dat zoe zekere proces questie ende geschille ǁ vuijtstaen ende hangende geweest is voorden groetmogende vromen ende wijsen heer mijnen heer den cancellier, Ende den luijden vande groeten Raede mijne genade heeren des Ertshertoge tusschen die stede van Sinte Geertrijdenberghe eijsschens ter eenre ǁ zijde Ende die vande stadt van Dordrecht verwers ter andere Ende dat opte contributie die wij van Sinte Geertruijdenberghe jaerlicx gedaen hebben in hande der stadt van Dordrecht voir die betalinghe vande beden vande graven ende gravinnen, ǁ vande lande van Hollant Zeelant ende Vrieslant Ende in anderen des gemeenslants lasten daer inne wij van Sinte Geertruijdenberghe maintineerde dat wij bijde voirs. vande stadt van Dordrecht bezwaert ende oick te hoige gelast worden ǁ Ende sculdich waeren te weten onsluijden cost ende pocrie daer mede wij jaerlicx soude mogen volstaen te betalen mit die voors. stadt van Dordrecht, Ende in wat lasten dat wij betalen souden, Ende wij vande stadt van ǁ Dordrecht maintineerdt dat die van Sinte Geertruijdenberghe sculdich waeren mit onsluijden in allen beden vande graven ende gravinnen vande lande voors. ende ons in allen lasten ende oncost bij die zij hadden te betalen ende te contribueren naer ǁ ouderen haer comuen gewoenten ende costume onderhouden totten beginsel vande voirs. processe ende zoe wel daer inne zijluijden van Sinte Geertruijdenberghe met der stadt van Dordrecht vervallen zijn zedert den jaere xcvi harwaerts tot nu toe als ǁ oick voirde toecomenden tijt mit meer andere geschillen tusschen ons beijde vande voors. saecke mit dat daer aen cleeft wesende, soe es zoe veel gedaen bij tusschen spreken van goede notabel psoonen dat wijluijden an beijde zijde ǁ ons van alle onse voors. geschillen gesubmitteert ende gecompromitteert hebben int minlicke zeggen ende arbitraige van zesse notabel persoonen te weten wij vande stadt van Dordrecht hebben ons gestelt ende gecompromitteert ǁ int minlicke zeggen ende arbitraige van meester Florijs oom van Wijngerden Raedt Florijs oom van Wijngerden greffier van Hollant ende Dirck van Zwieten Wmr zn, Ende wij vande stede van Sinte Geertruijdenberghe hebben ons ǁ gestelt ende gecompromitteert van ons zijde int minlicke zeggen ende arbitraige van Jan de Bastert van Nassouwe castelleijn van Heusden, Thomas Beuckelaer castelleijn vande stede van Sinte Geertruijdenberghe ende Jan ǁ van Ghijsel ende van Lijer Scout van Oisterhout, Ende es voirwaert ende bij tusschen spreken van goede mannen tusschen onsluijden partijen voors. verclaert dat wij van Sinte Geertruijdenberghe van nu voort an zekere jaeren ǁ geduerende, daer off de arbiters de lanckheijt van dien ramen zullen ende oick vande voirleede tijt vande jaere xcvi tot dat van dese saecke vuijtsprake gedaen sal zijn comtribueren zulle in hande eenen mitter stadt van Dordrecht ǁ in allen beden ende subventien bijde gemeenen luijden van Hollant den graven ende gravinnen van Hollant geconsenteert zijn ofte geconsenteert zullen worden Ende oick in allen den subventien ende lasten den gemeen lande ǁ van Hollant angaende ende daer of oick over tgemeenen lant ommeslach gedaen ende gemaeckt es of naemaels gedaen ende gemant zal worden Ende daer toe in allen den lasten die de voors. stadt van Dordrecht metten gemeenen ǁ lichaem ende geheele lande van Zuijthollant opcommen mogen ende te dragen zullen hebben, Wel verstaende dat wij van Sinte Geertruijdenberghe daer omme geroepen ende gehoirt zullen zijn, Ende zullen wij van ǁ Sinte Geertruijdenberghe inde saecken ende lasten voors. comtribueren in sulcke somme ofte coste zoe wel vande voirs. jaeren van XCVI harwaerts als van zekeren jaeren toecommende als die voirs. zes arbiters of tmeestendeel ǁ van hunluijden bij hoerluijden vuijtsprake verclaeren en tauxen zullen, Ende wij vande stadt van Dordrecht ende vande stede van Sinte Geertruijdenberghe geven macht auctoriteijt ende bevel den voors. zes arbiters gelijckelijcke ǁ hoerluijden verclaeringe ende vuijtsprake te doen opte voors. onse geschillen mit dat daer an cleeft ende indien de arbiters daer toe niet eens en mochten worden geven hun ons macht alsde te moogen nemen eenen gelijcken ouerman ǁ omme mitten zelven hoerluijden vuijtsprake te doen, Ende alle tguudt dat bijde zelven arbiters ende mitten ouerman ofte bij hunluijden zonder ouerman gepronunchieert ende vuijtgesproken sal worden op alle onse voirs. geschillen ende ǁ differenten mit dat daer an cleeft ende geduerende den tijt van jaeren sulck als die arbiters oick dit verclaeren zullen, tzelve hebben wij elcx bijsondere beloeft ende beloven mit desen ons brieve van contracte ende compromisse te volcommen ǁ te achtervolgen ende te volbrengen op een peijne van zes duijsent Philippus gulden tegens mijne genade heeren des Ertshertoge te verbueren des zullen die arbiters hoerluijden vuijtsprake ende verclaringe van desen doen bij nu en drie maenden ǁ eerstcommende, Wel verstaende dat die arbiters zullen dese saecke mogen prolongeren ende vuijtstellen omme hoerluijden verclaringe ende vuijtsprake te doen noch twee maenden naer die expiratie vande eerste drie maenden indient ǁ hunluijden goetdunct, Daer toe wij hun oick macht geven, Ende wij van Dordrecht voirs. ter eenre zijde Ende wij van Sinte Geertruijdenberghe ter andere zijde, [***]oick nu ten dese van allen ǁ appellanen brieven van reductien relievementen ende andere gracien van princen provisoren van justicien hoe dat men die noemen ende visieren souden mogen daer mede wij off [***]hun ter contrarie souden willen ǁ beholpen van tguut dat bij de voirs. arbiters gepronunchieert sal worden op onse voirs. geschillen mit alle tguudt dat daer an cleeft, seeckere oirconde van dese dat wij dit vast ende [***]houden willen zoe hebben wij ǁ vande stadt van Dordrecht ons stede zegel hier an gehangen, Ende wij vande stede van Sinte Geertruijdenberghe begerende dit oick te onderhouden hebben wij ons zegel oick hier [***] Aldus gedaen opten negensten ǁ dach in merte int jaer ons heeren duijssent vierhondert negen ende tnegentich naer scrijven des hofs van Hollant, Ende alsoe bijde zelve compromisse ons arbiters gegeven wordt zeker [***] onse vuijtsprake te doen ǁ ende oick den zelven tijt ons gepresigiert te mogen verleggen ende continueren daer op wij arbiters zekere prolonganen ende vuijtstel gedaen hebben gehadt bij consente van ptijen boven den tijt om bijde compromisse gepresigiert ǁ Soe hebben wij arbiters considererende dat ons dochte ter materie dienende bij gemeijn accorde eendrachtelick geseijt vuijtgesproken ende verclaert zeggen spreken vuijt ende verclaeren bij dese onse senterende arbitrale, dat die ǁ van Sinte Geertruijdenberghe voer hunluijden mitten lande huijsen ende haersteden gelegen onder hoerluijden vrijheijt contribueren ende betalen zullen van nu voort an den tijt van thien jaeren lanck geduerende ingaende van datum van dese ende ǁ achter een volgende een gerecht negen ende twintichstedeel vande geheel portie vande stadt van Dordrecht ende lande van Zuijthollant, In hande ende mitter stadt van Dordrecht in allen beden ende subventien die bij ons ǁ gemeenen lande van Hollant den graven ende gravinnen van Hollant geconsenteert zijn of geconsenteert sullen worden, Ende oick in allen den subventien ende lasten den gemeenen lande van Hollant angaende ende daer of oick ǁ over tgemeen lant van Hollant ende Vrieslant ommeslach gedaen ende gemaect es of naermaels gedaen ende gemaect sal worden Ende daer toe in allen den lasten die de voors. stadt van Dordrecht mitten gemeen lichaem ǁ ende geheele landen van Zuijthollant opcommen mogen ende te dragen zullen hebben, Wel verstaende dat die van Sinte Geertruijdenberghe daer over geroepen ende gehoirt zullen zijn, Ende verclaeren voort dat boven dese ǁ alle die landen die de poirteren van Sinte Geertruijdenberghe leggende hebben bijnnen den lande ende bedrive van Zuijthollant ende die niet gelegen en zijn binnen die stede ende vrijheijt van Sinte Geertruijdenberghe, Dat de zelve lande ǁ ende elcx van dien zullen wese contribuabel ende mede geset ende gestelt zullen worden gelijck die gemeen lande in Zuijthollant gelegen toebehorende den poirten ende inwoenderen der stadt van Dordrecht behoudelick dat die lande ǁ vande poirteren van Sinte Geertruijdenberghe gelegen in Zuijthollant bijde dorppen daer onder dat zij gelegen zijn niet meer gestelt noch belast en zullen worden dan die lande vande poirteren der stadt van Dordrecht aldaer ǁ gelegen, Ende als uutgaende vande contributie vande achterstallen vande jaeren XCVI jaerlicx tot nu toe verclaeren van arbiters dat die van Sinte Geertruijdenberghe volstaen zullen mits betalende in die contributie vande ǁ achterstallen ende van hoerluijden lande naer advenant vande verclaringhe boven gestelt, Ende of tusschen den voors. ptijen eenich geschille quame ende gemele op ende in wat saecken dat die van Sinte Geertruijdenberghe ǁ hebben te contribueren hoe dat tzelve toecomen mach, Daer of zoe horende wij arbiters die verclaringe van dien van onsluijden omme daer off partijen te hoeren bij onsluijden of bijde vieren van elcke zijde twee van ons arbiters voors. ǁ daer op te verclaeren zoe die kennen zullen daer toe te behoeren Ende hier mede zullen ptijen voirs. vereenicht wese ende bliven in hoerluijden geschillen voirs. In oirconde van dese zoe hebben wij arbiters ende elcx van ǁ ons onse hantteijckenen hier onder gestelt. Aldus gedaen ende gepronunchieert in iegenwoordicheijt vande gedeputeerden van beijde de voirs. steden, Te weten vande stede van Sinte Geertruijdenberghe meester Govert scout, ǁ Pieter Gerijts Zn burgermeester, Jan Beijs, Adriaen Aerts Zn, Lammen Vincken scepenen van Sinte Geertruijdenberghe ende mer andere, Willem Jan Reiners Zn, Florijs Florijs Zn scepenen ende meester Pouwels van Amersoijen pencionarius van ǁ wegen der stadt van Dordrecht, Opten thiensten dach in februario int jaer duijsent vijfhondert, naer scrijven des hofs van Hollant ǁ Jan Bastaert van Nassou, Th. Beukelaer, ǁ J. Ghijsels, van Lijer, Florentius Wijngerden, D van Zwieten, F. Wijngerden ǁ

 

In dorso:

N27 ǁ uutsprake in cas vande comparerende over ǁ de contributie van Geertuidenberg toe de beden ǁ voor de Graven van Holland ende andere ǁ gemeene lasten. 1500 ǁ N27 ǁ