Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1432-0054, laatst bijgewerkt op 17 november 2023, zoekperiode 1970

2 juni 1504

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1432, Charterverzameling Loon op Zand, inv.nr. 54

Samenvatting oorkondetekst

Akte van Philips de Schone als hertog van Brabant waarbij hij de rechten van heer Robbert van Grevenbroeck op de kosterij van Venloon bevestigt en tevens de aanstelling van Henrick Sloesen tot koster als opvolger Huijbrecht die Costere bekrachtigt.

Transcriptie

Eerste blad

Troweirdige edele wijse voirsienige heeren mijnen heeren de cancellier ende anderen vanden Raede ons alde ǁ genedigen heeren in zijnen lande van Brabant alle eere dienst ende revereren uwen eerweerdicheiden ǁ gelieve te wetene dat ic uwe onderdanige Reijnbout Adriaenssen bode te perde ons voirs. genedigen heeren ǁ uut crachte van sekeren oepenen brieven van mainteneren aende [***] vanden welcken dese mijne ǁ relatie onder mijnen segel gehecht es, mij gepresenteert van wegen Robberecht Fredericx van Grevenbroeck heere tot Vinloon ǁ opt Sant, opten XIIIIen dach van junio anno XVc ende vier mij getransporteert hebbe totten inden ǁ dorpe van Vinloon voirs., ende hebbe aldair inden kercken nae hoechmistijde in presentien van Scouthet ǁ scepenen kerckmeesteren ende den meestendeel van den ingesetenen alhier, nae dien mij bij Willem van ǁ Haestrecht Ghijsbrecht Loijen beijde oudt omtrent LXX jaeren Henricke Nauwen ende Melijse van ǁ Oerden elc out omtrent LXXX jaeren die bij huere eeden die zij ende elc van hen ende om ten ǁ heiligen met opgerichten vingeren deden, gebbel verclaerden ende deponeerden dat hen wel kenlick ǁ was dat joncker Pauwels van Haestrecht te dier tijt heere van Vinloon met zijne ondersaten gegeven ǁ ende geconsereert heeft des omtrent vijftich jaeren geleden zijn Hubrechte Janssen die costerie vanden ǁ kercken vanden voirs. dorpe van Vinloon ende dat de selve Hubrecht die meer dan XL jaeren ende ǁ soe lange hij leefde prijselick ende vordelick gebruijct heeft, gebleken heeft vanden possessien ǁ des voirs. ende Robbrechte Fredricx den selven gemainteneert in zijne voirs. possessie ende gebruijcke ǁ der voirs. costerien bevelende van ons voirs. genedigen hun wegen eenen ijegeliken dat zij hem ǁ die ghiften vanden voirs. costerien prijselick ende vredelick lieten gebruijcken, Ende want hem ǁ nijemant hier tegen opponeerden en woude soe en hebbe ic hen egheenen dach bescheeden ǁ te compereren van uwen eerweerdichenden, dwelc ic eerweerdige edele wijse ende ǁ voirsienige hun uwen eerweerdiche ende eertsame aldus bij mij gedaen te zijn ten dage maent ǁ ende int jaer voirs.    

Tweede blad

Philips bijder gratien Goeds ertshertoge van Oestrijcke, hertoge van Bourgoingnen, van Lothrijck van Brabant, van Stierum van Karenten van Eranien van Limborch van Luxemborch ende van Gelre, Greve van ǁ Vlaenderen van Habspurgh van Tijrol van Serette van Kijeburgh van Artois van Bourgoingnen, palatin van Henegouwe van Hollant van Zeelant van Namen ende van Zuijtphen, mercgreve ǁ des Heijlichs Roomschen Rijcs ende van Bourgauw, lantgreve in Elsaten, heere van Vrieslant van opter Windischermargh van Portenauw van Salms ende van Mechelen. den ijersten ǁ vanden duerwerderen van onsen raide in Brabant, den ijersten van onsen gezwoirenen boden geordineert om texploiteren in onsen voirs. lande van Brabant, oft anderen onsen officieren desselfs ons lants ǁ dien dat behoirt hier op versocht Saluijt, Wij hebben ontfangen die oitmoedige supplicatie van Robbericke van Grevenbroeck, heere tot Vinloon opt Sant inhoudende, hoe dat die ǁ selve suppliant ende zijn voirsaten mitten ingesetenen aldair zijn inden rechten ende possessien te consereren ende te gevenen die costerie aldair, ende den ghenen die zij alsoe geconfereert ǁ hebben, die selve costerie peijselic ende vredelic gebruijct, dat die selve suppliant bij consente van zijnen ondersaten zijns rechts gebruijckende heeft die selve costerie gegundt ende ǁ gegeven die vacerende bijder doot Hubrechts geheeten die coster, Henrico Sloesen nut ende capable daer toe zijnde, Ende hoewel nijemande en betaempde den voirs. suppliant ǁ ende den voirs. Henricke in hueren rechte ende possessie te belettenen, desen met wederstaende, zoe beduchte hen die voirs. suppliant dat ennige andere hen d(aer) inne souden willen beletten ǁ ende turberen tegen recht ende justicie, dwelcke oft alsoe gebuerde connen ende zijn zoude tot hueren grooten ongemiechten schaden ende achterdeele alsoe zij seggen. ons biddende ǁ mits dien oitmoedelic om onse behoirlijke provisie ende oepene brieve in formen van maintennen, Waeromme zoe eest, dat desen aengesien, wij u ontbieden ende bevelen, ǁ committerende mits desen, dat in alsoe verre als u blijcke van tghene des voirs. is, ende besunder vander possessien vanden voirs. suppliant, ghij in dien gevalle ten versueke der selve geroepen die ǁ ghene die dair omme sullen behoe(ve)n geroepen te zijnde, tot alsulcken daigen uren ende plaetsen als ghij hen bescheijden sult, den voirs. suppliant van onsen wegen houdt ende mainteneert ǁ oft houden ende mainteneren doet inde voirs. huere possessie ende gebruijcke, doende bevel van onsen wegen allen den ghenen dair des van noode wesen ende behoeven sal, dat zij ǁ noch egheen van hen den selven suppliant en doen noch en laten geschien ennigen hinder stoot oft letsel in huerer voirs. possessien ende gebruijcke, Ende oft ghij bevindt ijet gedaen ǁ zijnde ter contrarien, dat sedt ende stelt wederom oft setten ende stellen doet zonder merckelic vertreck inden ijersten ende behoirlijcken state, gedwingende daer toe alle ǁ die ghene die dair omme sullen behoeven bedwongen te zijnen, bij ende mit allen behoirlijcken wegen ende manieren van bedwange daer toe dienende, ende in gevalle van opposicien ǁ weijgeringen oft vertrecke, zoe verre u blijcke als voere, onse voirs. geboden ende bevelen stadhouderen ende alle turbatie ende belet afgedaen zijnde, ende den voirs. suppliant gemainteneert ǁ blivende inde voirs. huere possessie ende gebruijcke, emmers toter tijt toe dat partien gehoirt anders dair op van onsen wegen sal zijn geordineert, daight die opponenten weijgerende oft ǁ makende tvoirs. vertreck te comen ende compereren tot eenen zekeren gelegenen daige voer onsen lieven ende getruwen cancellier den heere van Wilsele, ende den anderen luden van onsen voirs. raide, ǁ om aldair die redenen van huerer voirs. opposicien weijgeringen oft vertrecke te doen opdoen ende vercleren, tantworddende procederen ende voirtvaeren soe behoeren sal, overscrivende ghij ten ǁ voirs. daige onsen voirs. cancellier ende anderen van onsen voirs. raide, tghene des ghij hier inne gedaen sult hebben, den welcken wij ontbieden ende bevelen, ende aengesien dat dese ǁ ende andere materien van possessoenen ende maintennen hen in onsen name toe behoirt, committeren dat zij den voirs. partien die gehoirt zijnde, hen doen ende administreren goet cort onvertogen ǁ recht ende expedicie van justicien, want ons alsoe gelieft, Gegeven in onser stat van Bruessel twee daigen in junio int jair ons heren duijsent vijfhondert ende viere

Bij mijnen heer den ertshertoge ǁ etcetera relatien vanden raidt 

J de Wint ǁ mg 

Dorsale aantekening:

Loon ǁ Matenue voor Henricus de Loose tot Venloon ǁ woenende ende coster aldair  

Brief van maintenue raeckende ǁ de costerije van Loon 

Bz       

N I C XXXVIII

Loen op Saent ǁ oef Venloen