Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1432-0060, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1544 - 1970

17 mei 1544

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1432, Charterverzameling Loon op Zand, inv.nr. 60

Samenvatting oorkondetekst

Akte van openbare verkoop voor schepenen van Loon op Zand door Joist Peterssen namens Herman de Bije, van een perceel grond gelegen over 't cleijn verlaet grenzend aan de spirincx vaert en vandaar zuidwaarts tot aan de dellen van de heer. 

Transcriptie

Wy Peeter Gysbertssoen ende Bartolomeeus Janssoen sceepenen in Venloon certificeren voirde gerechte wairheyt dat naedyen ǁ Joist Peeterssoen als gemechticht van Herman de Bye den coope hadde van eenen stuck erffenisse metter toebehoirten dat Claes ǁ Geldenssoen toe plach te behoir[en] [gel]egen inde prochie van Venloon over tCleyn Verlaet, metter eender zyde neffen Spirinx ǁ Vairt, metter ander zyde neffen erffenisse Mary Geldens, ende met beyden eynden aenden heer van Loon alzoe hy zeede ǁ ende beraert ende bedaicht was, Soe heeftet Joist voirsc(reve)n weederomme doen veylen om ten hoochsten te vercoopen ende ǁ heefter op geseeten ten huyse vanden zelven Joist een oipenbair herberge weesende dairmen bier ende broot vercoopt ǁ ende heeft Joist dair voor geboeden allet dat inden vonnis bryeff begreepen staet, Zoe heeft Jost doen uuytroepen oft ǁ dair yemondt meer voor geven woude, ende dairentussen zyn gecommen de kynderen Jan Melissoen ende hebben dair noch ǁ voor geboeden anderhalven Carolus gulden jair[lycke] rente met drye afterstellen, dWelck Herman voirs. tot ǁ zynen laste nam om dat hy ouder van datum was dan Hermans bryeff, Soe heeft men doen een keerse ontsteeken ǁ ende Jost vraechden ofte dair yemondt meer voor geven woude een werff, anderwerff, derwerff ende wantter ǁ nyemondt meer voor geven en woude zoe is den coope bleeven metten uuytgaen vanden keersen aenden voirs. ǁ Herman, Dus zal Herman verbonden staen allen ouderen van datum te voldoen binnen den dorden dach, In kennisse ǁ der waerheyt zoe hebben wy sceepenen voirseit onse zeegelen hier aen gehangen, Int jair ons Heeren duysent vyff ǁ hondert vertich ende vier opten zeeventhyenden dach vanden meye

 

A. de Preyser  

notaris

 

Dorsale aantekening:

Herman de Bye Jan Domino