Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 3167-0014, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1617 - 1970

27 juli 1617

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 3167, Charterverzameling Oosterhout, inv.nr. 14.

Samenvatting oorkondetekst

Octrooi van de Raad van Brabant in Den Haag voor schout, schepenen en gezworenen van Oosterhout om op den heuvel een vrijheidshuis te mogen bouwen.

Transcriptie

D'eerste ende andere Raeden van Brabant onder de geunieerde Provintien, ǁ Allen den geenen die dese onse brieven sullen sien off hooren lesen Saluijt, doen te wetene dat wij ontfangen hebben de supplicatie van onse lieve ende beminde ǁ Schouteth, Schepenen ende Gesworens der vrijheijt van Oosterhout, inhoudende hoe dat sij supplianten ende haer predecesseuren tot noch toe genootsaeckt sijn geweest haer ǁ vierscharen ende publijcke vergaderingen, dienende tot directie van des vrijheijts voor vallende saecken ende affairen te houden in een herberge binnen de selve vrijheijt, door dien aldaer ǁ gheen gemeen vrijheits huijsinge en is, waerdeur gecauseert werdt dat inde selve herberge vele ende verscheijden gelagen werden geteert tot groote costen ende lasten vande voors. ǁ  vrijheijt omme alle t'welck te voorcomen de supplianten goet gevonden hebben tot ontlastinge ende bevrijdinge vande selve dagelicksche oncosten ende den ingeseten vande voors. ǁ vrijheijt soo veel als doenlijck is te subleneren te doen timmeren opden Heuvel binnen de selve vrijheijt ter plaetse daer van oudts de vierschaere in criminele saecken gehouden is ǁ geweest een gemeen vrijheijts huijsinge, dienende omme de voors. dagelijcksche voorvallende bijeencomsten aldaer te houden ende des gemeene vrijheijts chartres, boecken ende papieren te ǁ bewaeren mitsgaders tot een gevanckenisse voorden officier der voors. vrijheijt, in een kelder onder de selver huijsinge te maecken ten welcken eijnde den heere Prince van Oraeignen ǁ aende supplianten tot de voors. opbouwinge heeft gegeven ende vereert alle de materialen van het vervallen Casteel tot Oosterhout met eenige eijcken boomen, sulcks de supplianten ǁ mits de voornoempde subsidie tot de voors. opbouwinge nijet meer van noode en souden hebben dan de somme van twee duijsent carolus guldens off daer ontrent die oock de supplianten ǁ goet gevonden hebben tot minste quetste ende beswaeringe vande ingesetenen der voors. vrijheijt te vervallen ende te betaelen met des voors. vrijheijts excijs als te weten met den ǁ jegenwoordigen lopenden ende de twee naervolgende halve jaeren ende termijnen ende op dat alle t'selve te gevoechgelijcker ende met de minste opspraecke van eenige quaetwilligen die onder ǁ de voors. gemeente mochte gevonden werden soude geschieden ende dat den voors. excijs oock te gevoechgelijcker soude mogen geinnet ende ontfangen werden, soo keerden hen de supplianten ǁ aen ons inden voors. Raede oitmoedelijcken versueckende dattet ons gelieven wilde henlieden te vergunnen ende te doen depescheren onse behoorlijke Acte van approbatie van der ǁ supplianten resolutie daertoe dienende ende gerequireert, Welcke requeste bij beslotene missive aenden Drossaert der Stadt ende Lande van Breda gesonden om te hebben ǁ der selffs advis hadde de voors. drossaert de redenen ende middelen hier boven verhaelt in t'lange bij sijne missive vanden tweentwintichsten deser maendt Julij naer ǁ voorgaende inspectie ende informatie ons voor advis overgesonden Ende verclaert, datmen den supplianten tot vermijdinge van veele dagelijcxsche ende noodeloose costen d'opbouwinge ǁ van s'heeren huijs in voegen ende manieren boven verclaert behoorde t'accorderen, Soo eest dat wij de voors. saecke in deliberatie geleijdt, oock geleth hebbende opde middelen ǁ ende motijfien inde voors. supplicatie, ende vertooch midtsgaders op het advis begrepen ende om andere redenen ende consideratien ons daartoe moverende hebben geratificeert ende ǁ geapprobeert soo wij voor soo veele des noot ratificeren ende approberen mits desen de voors. Acte van resolutie inder voegen als boven int lange wordt gededuceert, permitterende ǁ consenterende ende octroijerende den supplianten bij desen ten dijen insichte den innewinnen van den voorseijden excijs voor de voors. drij halve jaeren totte voorgenomene opbouwinge ǁ te mogen emploijeren, Belastende ende bevelende wel expresselijcken den pachters de middelen vande voornoempden excijs daertoe noodich sonder eenige contradictie ofte ǁ weijgeringe den supplianten te laten volgen Ende sullen de supplianten vanden selven ontfanck ende emploije der selver de supplianten gehouden sullen sijn te houden goet ende ǁ pertinenten staet ende registre om die te verantwoorden daer ende soo men gewoon is der vrijheijt incomen ende middelen te verantwoorden, lastende ende bevelende bij desen eenen ǁ ijegelijcken dijen dat aengaen sal mogen hen daer naer te reguleren sonder den supplianten eenich hinder empeschement of beletsel daerinne te doen, Want wij bevonden hebben t'selve ǁ alsoo te behoorene. Gegeven te SGravenhage, sevenentwintich dagen inde maent van Julio, int jaer ons heeren duijsent ses hondert ende seventhien, T'oirconden den segel vanden voors. ǁ Raede hier aen doen hangen. ǁ

 

In dorso:

Octroij om 't vreijheijts huijs ǁ 1617 ǁ Octroij tot het bouwen van een vrijheidshuijs ǁ 27 julij 1617 ǁ X ǁ 1617 Juli 27 ǁ Numero 9 ǁ