Documentnummer 2324-0090, Laatst bijgewerkt op 15 april 2020, zoekperiode: 1697

25 februari 1697

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 2324, Charterverzameling Drimmelen (en Made, Hooge en Lage Zwaluwe en Terheijden), inv.nr. 90.

Samenvatting oorkondetekst

Octrooi van Willem Hendrick, koning van Groot-Brittannië, prins van Oranje etc., aan de schout en schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe, om een markt te houden voor de magere varkens en beesten op zaterdagen van half maart tot de eerste zaterdag in mei en voor de vette beesten van half oktober tot de eerste zaterdag in december.

Transcriptie

Wilhem Hendrick, bij der gratie Gods, Koningh van Groot-Brittagne, Prince ǁ van Orange, ende van Nassau, Grave van Catzenelebogen, Vianden, Diets. Lingen, Meurs, Buijren, Leerdam, Marquis van Ter Veere, ende Vlissingen, heere, ende ǁ Baron van Breda, der stad Graeve, ende Lande van Cuijck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlaij, Noseroij, Sint Vijth, Daesborgh, Polanen, Willemstad, ǁ Niervaert, Isselsteijn, Steenbergen, Sint Maertensdijck, Geertruijdenbergh, Turnhout, Sevenbergen, de Hoge, ende Laege Swaluwe, Naeltwijck, Soest. Baeren, Ter Eem, ǁ Immenes binnen, ende buijten etcetera Erffburghgrave van Antwerpen [e]nde van Besancon, Erff-maerschalck van Holland, Erff-go[u]verneur, ende Stadhouder van ǁ Gelderlant, Graefschap Zutphen, Holland, Zeeland, West Vriesland, [U]trecht, Overijssel, ende lantschap Drenthe, Erff- capitaine Generael, ende Admirael der ǁ Vereenighde Nederlanden etcetera Allen den geenen, die desen sullen sien ofte hooren lesen salut, Doen te weten Alsoo schoutet, ende schepenen van onse ǁ dorpen, en heerlijckheden van de Hoge, ende Laege Swaluwe, Ons bij requeste hebben vertoont, dat om de goede, goede gelegentheijt der voors. dorpen, en abundantie ǁ van haere weijlanden, nu veele jaeren herwaerts bespeurt is, en ondervonden hebben, dat jaerlijcx in de lente, en voortijt, uijt Brabant, als elders op de Hoge ǁ Swaluwe aende vetweijders, en andere opgezetenen veele magere beesten, en verckens ter vente vente werden gebracht, en oock aldaer werden verkogt, gelijck mede ǁ nu eenige jaren aenden anderen, ontrent, of inde maent november veele vette beesten ter vendue gepresenteert, en tot groot genoegen vande verkopers verkoft sijn, ǁ het welcke van tijt tot tijt, niet alleen is toegenomen, maer ooghschijnelijck ondervinden, dat ingevalle aldaer op de Hooge Swaluwe eenige weeckelijcke vrije ǁ marckdagen wierden gereguleert, 't selve merckelijck soude strecken tot verbeteringe vande voors. dorpen, en heerlijckheden, en voordeel van de respective ǁ opgezetenen, welckers neeringen daer door souden komen te floreren, en de voors. heerlijckheden in meerder aensien gebracht werden, het welcke de supplianten ǁ hebbende verplicht haer aen ons te addresseren, seer ootmoedelijck verso[eck]ende, dat het ons gelieven wilde, haer daer toe te verleenen onse brieven van octroij, ǁ Soo ist, dat wij 'tgeene voors.overgemerckt hebbende, en begerende de [supp]lianten h[***] tot benificie vande voors. plaetsen te gratificieren, geconsenteert ǁ geaccordeert, ende geoctroijeert hebben, consenteren, accorderen en [octroijeeren][***] de weeckelijcke vrije ordinaire merckdag sal werden ǁ gehouden, alle saturdagen smorgens opden voors. onsen dorpe van de Hoge Swaluwe [***] mede eenige weeckelijcke vrije marcktdagen, tot verkopinge ǁ der magere varckens, en beesten, alle saturdagen van half maert af, tot den eersten saturdagh in meije, ende van vette beesten, alle saturdagen van half ǁ october totten eersten saturdag in december, authoriserende de supplianten om dienaengaende, en andersints te mogen maecken sodanige ordonnantien en policien ǁ als zij bij voorvallen, en gelegentheden deser, en andere saken sullen vinden te behooren, ende sal een ijgelijck deselve marckten frequenterende den voors. tijt geduijrende ǁ met sijnen lijve, goederen, waren, coopmanschappen, paerden, beestialen, en ander vee, mitsgaders karren, en wagen, mogen komen, rijden, varen, ende wederkeeren, door ǁ ende in onse voors. dorpen, en heerlijckheden van de Hoge, ende Laege Swaluwen, sonder dat zijn persoon, koopmanschappen, of goederen aldaer sullen mogen werden ǁ gearresteert, ofte aengehouden voor eenige civile schulden, uijtgesondert penningen van onse domeijnen, ofte geconsenteerde lasten van Holland, mitsgaders alle ǁ schulden, en oorsaken op de voors. marcktdagen, gemaeckt, ende begaen, lastende, en bevelende den officier der voors. plaetsen, sodanige ordres, en alsulcke ǁ middelen aen te wenden, als tot introductie, verbeteringe, en voortsettinge der voors. marckten [***] komen te vereijsschen, lastende allen, ende eenen ijegelijck ǁ wie het soude mogen aengaen desen onsen octroije punctuelijck te doen observeren, gedaen  ǁ [onder] onsen name, ende grooten zegel tot Kensington den 25 februarij ǁ 1697 ǁ William R ǁ Octroij voordie vande Hoge Swaluwe, tot het houden van eenige mercktdage aldair ǁ

 

Op de pliek:

Bij Sijne Majesteijt ǁ B.V. Schuijlenburen ǁ

 

In dorso:

Octroij ǁ jaarmarkt ǁ 1697 ǁ