Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1433-204b, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1542 - 1970

27 november 1542

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1433, Charterverzameling Oisterwijk, inv.nr. 204b

Samenvatting oorkondetekst

Akte waarbij Rooms keizer Karel aan de ingezetenen van de dorpen in de meierij en het kwartier van de stad van ’s-Hertogenbosch toestemming verleent om losrenten te mogen verkopen vanwege de geleden schade in de oorlog tegen Gelre.

Transcriptie

Kaerle bijder gracien Goids, roemsch keijser altijt vermeerder tsrijcx, Coninck van Germanen van Castillen van Leon van Grenaden van Arragon van Navarre van Naples van Cecille van Maillorque van Sarde ǁ nie vanden ijslen Indien ende vasten lande der zee Occeane, Ertshartoigue van Oistrijcke, hartogue van Bourgongne van Lothier van Brabant van Limbourg ende van Luxembourg ende Gelre, Grave van Vlaenderen van Arthois van Bourgoingne, Palsgrave ǁ ende van Henegouwe van Hollant van Zelant van Servette van Hagenault van Namen van Zutphen, Prince van Swave, Marcgrave des des Heilichs Rijcx, Heere van Vrieslant van Salms van Mechelen vanden stadt steden ende landen van Utrecht Overijsel ǁ ende Groeninge ende dommateur in Asie ende in Affrijque, allen den ghenen die desen onsen brieff sullen sien saluijt, wij hebben ontfangen die oetmodige supplicacie vanden gemeijnen ingesetenen des platten lants meijerie ende quartiere van ǁ onsen stadt van sHertoigenbosch inhoudende hoe dat overmits de groote sware lasten die sij te dragen hebben ende die groote schulden ende tachterheijden daer inne sij gecomen ende gevallen sijn overmits diversche voirleden oirlogen die sij hebben moeten ǁ sustineren tegen tlant van Gelre waer aff in uuijterste frontieren sijn boven die ordinaren ende extraordinaren beden, Behalven oic die onverwinlijke scade van brande , brantscattinge, roove, gevanckenisse, uuijtteringe hen bij de vianden ǁ in voirleden tijden ende besundere nu onlancx geleden bij den Franchoisen hoope daer aff Marten van Rossem is conducteur geweest aengedaen dat hen nijet mogelijcken en is meerdere noch voirdere lasten te dragen noch oic eenige penningen te ǁ vijndene ende op te brengene tot desene van heuren quartiere ende resistene der branden waertoe sij nootelijcken moeten onderhouden diversen knechten ende luijden van oirloge oft anderssins souden vianden gebrant beroeft ende tenemael overlopen ǁ ende bedorven worden, die welcke alle maenden moigen bij hen voire dexpiracie van elcker maent precise betaelt worden oft anderssins bij gebreke van dien souden die plaetsen aldaer sij geordineert sij geordineert sijn te liggen tot re ǁ sistene vanden vianden abondonneren vanden frontieren vertrecken ende comen logeren ende garden opten armen huijsman tot dobbelen schade ende achterdeel van hen supplianten welcke betalinge sij tot noch toe bij ontleninge ende anderssins ǁ met grooten commer ende moeijten hebben moeten doen ende voirtaene voire den toecomende tijt nijet en sullen cunnen vervallen noch eenige penningen daertoe opbrengen ten ware bij fijnancien ofte vercope van losrenten, Ende aengesien dat bij ǁ financien de selve penningen op te brengene hem sup ǁ lecien zeere scadelijcken sijn soude, Ende dat de minste quetsinge sijn soude de selve te vijndene bij vercopinge van erf losrenten den penninc sestiene opt geurende platlant in alsulcke forme ende ǁ maniere als sij in voirleden oirlogen tot diversen tijden ende oic nu in den jaere van xvc driendartich bij onsen consente ende octroij gedaen hebben ende geplogen gehadt, Soe hebben sij ons oetmoedelijcken gebeden dat wij uuijten redene ende consideracie ǁ boven geruert hen souden willen consenteren accorderen ende octroijeren te mogen vercopen ende versegelen op hen supplianten ende die gemeijne meijerie voirs. de somme van vier duijssent Carolus gulden tot veertich grooten onsen munten van vlaen ǁ deren gerekent erffelijcke lossrenten te losse staende den penninc sestien om de penningen daer aff comende tappliceren ende te converterende in betalinge ende restitucie van houren ontleende penningen totten betalinge vanden knechten ende garnisoen boven ǁ geruert ende voirts tot meer andere oncosten die sij tot bewaernisse ende desene vanden voirs. meijerie nootelijcken sullen moeten doen, Behoudelijcken dat die voirn. supplianten ofte die ghene die daer toe gecommitteert sullen sijn gehouden wesen sullen ǁ van demploij vande voirs. penningen te doen blijken als dat sij des versocht van onsen twegen sullen wordden ende hen daer op doen expediere onse oepene brieven van octroije in behoirlicker vorme, Doen te wetene dat wij de saken voirs. overge ǁ merct den voirs. supplianten genegen wesende thueren vois. beden ende begeerten hebben bij advise ende deliberacie van onse seer lieve ende beminde suster de Coninginne Douagiers van Hongerien van Bohemen etc. voir ons regente ende gouve ǁ nante in onse lande van herwarts overe geoctroijeert ende geaccordeert octroijeren ende accorderen uuijt sunderlinge gracie bij desen dat sij luijden op hen ende die gemeijne meijerie ende quartieren van onsen voirs. stadt van sHertogenbossche sullen moigen ǁ vercopen ende versegelen losrenten totter sommmen van twe duijsent Carolus gulden van twintich stuvers tstuck siaers ter quitinge ende lossinge staende den penninc sestiene ende daer van drij copers overleveren heur verbont ende constitucie brieve ǁ in behoirlijcke forme, Behoudelijc dat daer inne consenteren consenteren den meesten deel vanden geenen die daer inne behoiren te consenteren indien sij tselve nijet gedaen en hebben ende dat die voirn. supplianten gehouden sullen sijn die penningen ǁ comende vanden voirs. vercopen te bekeren ende emploijeren tot betalinge vanden knechten ende garnisoen boven gerueert ende anders nootelijcke costen dienende ter bescreivenisse ende desene vanden landen ende nergentell, Ende daer aff doen blijke ende re ǁ keninge doen als sij des versocht sullen wesen voir sulcker gecommitteerde als bij ons oft onse voirn. sustere de Coninginne Regente daertoe geordineert sullen wesen, Behoudelijcken oic dat die voirn. supplianten gehouden worden die voirs. renthe van ǁ twe duijsent Carolus gulden tsiaers te lossene ende te quijtene binnen sess jaeren nae dat dese tegenwoirdige oirloge cesseren sal, Ontbieden daeromme ende bevelen onsen lieven ende getrouwen Cancellier ende luijden van onsen Raide Brabant schouteth ǁ vanden Bosch ende allen anderen richteren officieren ondersaten dien dat aengaen sall dat sij den voirn. supplianten van onse tegenwoirdige gracie ende octroije inden manieren ende op de condicien voirs. doen laten ende gedoigen rustelijc ende vredelijc ǁ gemeten ende gebruijcken casserende allen beletsen ende wederseggen ter contrarien want ons alsoe gelieft, [***] hebben wij onsen segel hier aen doen hangen, Gegeven in onsen stadt van Bruessel opten XVIIe dach novembris int jaer ǁ ons Heren duijsent vijfhondert tweenveertich van onsen keijserijcke tXXVIIIe ende van onsen rijcke van Castillien ende anderen tXXVIIe ende opter plijcken gescreven bij den keijser in sijnen rade ende getekent verreijcken.