Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1432-0006, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1549 - 1970

25 januari 1549

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1432, Charterverzameling Loon op Zand, inv.nr. 6.

Samenvatting oorkondetekst

Akte van afstand van tocht voor schepenen van Loon op Zand door Margriete weduwe Geridts Willem Geldens, aan haar kinderen uit hethuwelijk met Geridt voorschreven, genaamd Willem, Jan, Jan, Adriaan, Geridt, Barbara en Cornelia, van een erf met gebouwen, gelegen in Loon op Zand. Aansluitend verkopen de kinderen hieruit een jaarlijkse erfcijns van twee karolus gulden aan Joisten Peter Hermans.

Transcriptie

Margriete weduwe wijlen Geridts Willem Geldens met eenen mombair haer metten rechter gegeven ǁ haer toichte ende recht van toichten wegen dat zij hebbende is in een erffenise metter timmeringen daerop ǁ staende gelegen inde prochie van Venloon aen deijnde metter oosten zijde neffen erffenisse Cornelis ǁ Leijten soen metter westen zijde ende metten zuijden eijnde aen Cornelissen Appels soen ende metten noorden ǁ eijnde aen sHeeren strate, aloo zij zeeden heeft Margriete voirs. met hueren gecoren mombair ǁ opgedragen ende overgegeven Willemen Jannen ende Jannen Adrianen ende Geridtden gebruederen, Barberen ǁ ende Cornelisken gesusteren haren kijnderen dije Geridt voirs. bij der voirs. Margrieten in eenen ǁ wittigen bedde verweckt hadde, Ende heefter Margriete voirs. voirts op vertegen, alzoo gewoonlijck ǁ ende recht is om op ende uuter voirs. erffenisse ende timmeringen te mogen vercoopen ende vesten Joisten ǁ Peeter Hermans soen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee Carolus guldens tsiaers tot ǁ twintich stuvers elcken gulden gerekent, Geloovende Margriete voirs. op haer ende op allen haer ǁ goet hebbende ende vercrijgende dijt opdragen overgeven ende vertijen altijt [vast ende] in weerden te houden ǁ ende nimmermeer van toichten wegen daer na te talen ofte doen talen [als met eenigen] recht geestelijck ǁ ofte weerlijck, Doen dit aldus geschiet is, Soo zijn gecomen Willem [Geridts soen] voirs. voir hem ende ǁ met hem Barbara zijn suster met Adrianen Peeters soen als met haren gecoren mombair ende voirts ǁ voir allen haren brueders ende susters dije daer nijet tegenwoordich en waren ende noch onmundich ǁ zijnde, Daer Willem voirs. voir instaet ende geloeft heeft Joisten voirs. den voirs. chijns van twee ǁ guldens tsiaers te betalen uutter voirs. erffenisse ende timmeringen allen jaer tot Loon waeraff den ǁ ijersten dach van betalinge zijn zall van nu Lichtmisse naestcomende over een jaer, Hier is ǁ bij gestaen Cornelis Cornelissoen Leijten ende heeft geloeft als waerborge op hem ende op allen zijn ǁ goet hebbende ende vercrijgende Joisten den voirs. chijns te waren alzoo men erffchijns sculdich is ǁ te waren, Oirconden hebben hier over geweest scepenen in Venloon Bartholomeeus Jans soen ende ǁ Goijardt Jans soen dije hare segelen hier aen hebben gehangen int jaer on Heeren dusent vijff      

hondert negen ende veertich opten vijff ende twintichsten dach januarij.

 

A. Reijsers      

           

Dorsale aantekening:

Joist Peeter Hermans soen      

           

Bartholomeeus Janszoen         

Goijardt Janszoen