Documentnummer 1429-003, Laatst bijgewerkt op 14 april 2020, zoekperiode: 1709

178 juni 1709

Vindplaats van het origineel

Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1429, Charterverzameling Dongen en 's Gravenmoer, inv. nr. 3.

Samenvatting oorkondetekst

Akte van octrooi door de Staten van Holland en West-Friesland voor het dorp ‘s Gravenmoer om een loterij te houden van 300.000 gulden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het dorp en zijn inwoners en om daarmee de kosten te dekken die zijn veroorzaakt door de oorlog met Frankrijk. 

Transcriptie

De Staten van Holland ende Westvriesland, Doen te weeten, ǁ Alsoo ons vertoont is bij den schouth, ende regeerders van 's Gravemoer inde Langstraat onder de steede ǁ Dordrecht, hoe dat haar voornoemde dorp, ende ingesetenen door veele deplorabele calamiteijten, als ǁ principalijck in voorgaande oorloogen teegens Vranckrijck, voor onopbrengelijcke contributien ǁ bij na 't eenemael tot de kercke incluijs door de Franschen afgebrant, en in den jaare 1701, en vervolgens ǁ bij deesen oorlogh door de sesjaarige inundatie, bij den staet tot defentie vanden lande, haar dorp toegebragt ǁ haare landerijen soodanig waren bedorven, dat in ses jaaren daer naer niet herstelt souden zijn, item ǁ door vijandlijcke dagelijcxse contributien, en andere oorlogslasten, tot soodanig verval, ruijne, en ǁ in oneijndige schulden was geraackt, mitsgaders haare dijcken, weegen, steegen, vaart, ende uijtwaǁteringen onbruijckbaer geworden en veele ingesetenen tot sulcken decadentie waren gecoomen, dat geene ǁ subsistentie van levensonderhout voor d'arme menschen te vinden was, dat de supplianten geen middel ǁ konden vinden, van haar vervallen dorp ooijt te konnen werden herstelt of gereddet, en mitsdien onbeǁ quaam van eenige lasten aan ons in toecomende te konnen opbrengen, ten zij op d'een, off ander wijse ǁ bij middel van barmhertigheijt daer in wiert voorsien, Soo keerden de supplianten haar tot ons versouckende ǁ dat het ons gelieven mogte, haar supplianten naer het exempel van andere dorpen, en plaatsen in onsen ǁ lande van Holland bij provisie tot vindinge van de overgroote schulden, daar in haar dorp vervallen was, ǁ en afquijtinge van dien, onderhout van arme inwoonderen, repareringe van haare dijcken, weegen, steegen, ǁ vaart, ende watergangen, door de voors. inundatie bedorven te vergunnen, consenteren, ende ǁ octroijeren in de oprigtinge ende voltreckinge van een loterije van drie hondert duijsent guldens, ǁ bij de supplianten of der selver gecommitteerden, te verdeelen soo geoordeelt soude werden, te behooren, ǁ Soo ist; dat wij de zaack, ende 't voors. versoeck overgemerckt hebbende, ende geneegen wesende, ǁ ter beede van de supplianten, naer ingenomene consideratien ende advis van onse gecommitteerde raaden, ǁ uijt onse regte wetenschap, souveraine magt, ende authoriteijt, de voors. supplianten hebben vergunt, ǁ geconsenteert, ende geoctroijeert, gunnen, consenteren, ende octroijeren haar bij deesen, omme ǁ een loterije te moogen oprechten ende houden, ter somme van drie hondert duijsent guldens capitael, ǁ bij de voors. supplianten, ofte haare gecommitteerden soodaenig te verdeelen, als deselve sullen oordeelen ǁ te behooren mits dat van het profijt, dat van de voors. loterije sal provenieren, aen de gemelte ǁ onse gecommitteerde raaden, ofte haare gedeputeerden sal moeten werden gedaan behoorlijcke ǁ reeckeningh, aanwijsingh, ende verantwoordingh; Lastende een ieder, die het aangaan magh, ǁ sig hier naar te reguleren, Gedaen in den Hage, onder onsen grooten zegele, hier aan doen ǁ hangen, den achtienden junij, int jaar ons Heeren ende saligmakers, seventien hondert en neegen ǁ A. Heinsius ǁ