Documentnummer 2152-0001, Laatst bijgewerkt op 10 april 2020, zoekperiode: 1581

7 maart 1581

Vindplaats van het origineel

Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 2152, Charterverzameling Alphen-Chaam, inv. nr. 1

Samenvatting oorkondetekst

Akte van verkoop voor schepenen van Alphen, door Cornelis Joost Henricx, inwoner van Gilze, aan Marcelisen Matijs Jan Gherits, van een beemd en bos, genaamd den Legbeemt, gelegen in Chaam opte Leg.

Transcriptie

Wij Wouter Henrick Janssen ende Merten Henricx zone vanden ǁ Kijeboom schepenen in Alfen, Oirconden dat voor ons quam Cornelis ǁ Joost Henricx zone van Ghilze, Ende lijde dat hij wittelijck vercoft ǁ heeft om een somme van gelde die hem vol ende al betaelt is, Merce ǁ lisen Matijs Jan Gherits zone, Een stuck erfs onder beemdt ender bosch ǁ hendende omtrent een buijnder genaempt den Legbeemt daer op hij, ǁ Cornelis vercooper voorgen. nae wijlen zijnre ouders doot tegens sijn ǁ brueders ende zusters gedeelte is zoo wij verstonden, Alzoo groot ǁ ende cleijn alst gelegen is tot Chaem opte Leg, oostwaerts aen Jan Corne ǁ lis Willem Bunsschaert zoons erve, zuijtwaert aende Gebuerstrate, ǁ westwaert aen Michiel Cornelis Henrick Snels z. erve, Ende noortwaert ǁ aen des voorgen. Mercelis Matijs Gherit z. ander erve hem [van] te ǁ voren toebehoirende [***] Te vrijen ende te waeren tvercofte stuck erfs ǁ voors. met een zestendeel van een voeder hoijs, den hove ter Braken ǁ daer jaerlijcx uuijtgaende zonder eenigen anderen commer, Behoudelijck ǁ dat medepant ende bijpant blijven zal, daert met recht schuldich ǁ is medepant ende bijpant af te zijn, In welck vercofte stuck ǁ erfs voors. de voorgen. Mercelis Matijs Jan Gherits zone ǁ gevest is ende [toegedaen] daer met vonnis ende met recht zoo dat hem zeker ǁ is ende vast met voirwaerde dat hij hieraf doen zal alle [***] ǁ gebuerlijk recht, In oirconden desen brieve met onse zegelen ǁ bezegelt int jaer ons Heeren duijsent vijffhondert eenentach ǁ tentich seven dage in meerte.

F.A. Dijrven

 

Dorsale aantekening:

Mercelis Mathijs ǁ [***]