Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1432-0015, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1545 - 1970

16 oktober 1545

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1432, Charterverzameling Loon op Zand, inv.nr. 15

Samenvatting oorkondetekst

Akte van Karel V als hertog van Brabant waarin hij heer Dirck van Grevenbroeck bevestigt in het bezit van zijn leenroerige windmolen, het recht van windvang en tevens Adriaen Nauwen en andere ingezetenen verplicht de windvang van de molen niet langer te hinderen.

Transcriptie

Kaerle bijder gratien Goids Roomsch keijser altijt vermeerder Rijcx Connick van Germanien van Castillen van Leon etc. Ertshertoge van Oistrick hertoge van Bourgoingnen ǁ van Lothrick van Brabant van Limborch van Luxemborch ende van Gelderen  Den iersten van onsen duerweerderen boden off anderen onsen officieren macht hebbende texploicteren binnen desen onsen lande van Brabant hierop versocht saluijt  Wij hebben ontfangen de supplicatie van            ǁ onsen lieven ende getrouwen vassal Dierick van Grevenbroeck heere van Venloen inhoudende hoe dat hem suppliant ter saken van sijnder voirs. heerlicheijt is toebehoirende ende competerende eenen windtmoelen aldair staende metten winde daertoe dienende die hij van ons als hertoge van ǁ Brabant te leene is houdende daeraff hij suppliant ende sijn voirsaten over een II III IIII V X. XX. XXX. XL. L. hondert jaren ende meer altijt sijn geweest in peijselicker ende vredelicker possessien Ende hoewel desen aengemerct nijemande en betaempde den suppliant inde selve zijnde ǁ possessie te turberenen noch oick den windt totten selven molen dienende, te belettenen oft te diverterenen, Desen nochtans nijet tegenstaende soe hebben hen gevoirdert Adriaen Nauwen Jan Verdiessen Peeter Faessoen Theeuwen Gheertssoen ende andere tegen ende neffens off ontrent ǁ den selven wintmoelen te plantenen ende op te bredenen zekere eijcken ende hooge boomen die welcke metter tijt hooge, wijdt, ende breet wassen, dat zij den windt metter selver molen behoeffelick, geheelick benemen ende  diverteren daer duere deselve molen nijet en can ǁ gemalen noch hueren windt gebruijcken daermede ende anderssins den suppliant int selve sijn gebruijck lancx soe meer belet emptschement ende turbatie wordt aengedaen, allet nijet alleenlick tzijmen grooten achterdeele ende previdicie maer oick van ons, zijnen opper leenheeren ǁ ende noch meer sijn soude, en wordt hem hierop nijet versien van onse provisie ende openen brieven in cas van maintennen in behoirlijcken formen, ens daerom oitmoedelick biddende, Waerom soe eest dat wij desen aengesien u ontbieden daer toe amitterende bij desen dat soe verre ǁ u blijcke vander possessie ende gebruijcke des voirs. suppliants mitgaders vander turbatien ende beletten hem daer inne gedaen, alsoe voirs. is soe vele dats genoech zij, Ghij indien gevalle geroepen de voirs. Adriaen Nouwen met zijnen consorten ende alle andere die daeromme     ǁ sullen behouden geroepen te zijnen ende ghij des van wegen des voirs. suppliants sult worden versocht, tot alsulcken dage ure ende plaetsse contencieuse, als dat behoiren sal, ende ghij hen bescheijden sult den voirs. suppliant inde voirs. zijnen possessie ende gebruijcke vanden voirs. ǁ wintmolen metten winde daertoe behoirende, van onsen wegen houdt ende mainteneert, ende doet houden ende mainteneren, doende expres ende scherp bevel van onsen wegen den voirs. Adriaenen ende zijnen consorten, ende allen anderen dien dat behoiren sal, ende ghij des van wegen ǁ als voire sult worden versocht, dat zij den voirs. suppliant vanden voirs. wintmolen metten winde daer toe behoirende, peijselick ende vredelick doen ende laten possesseren ende gebruijcken, ende alle turbatien ende beletten den voirs. suppliant daer inne gedaen terstont ende sonder ǁ vertreck costeloos ende schandeloos afdoen ende repareren, oft doen afdoen ende repareren, ende hen verdragen den voirs. suppliant daer inne meer te turberen off molesteren in enniger manieren, deselve ende elcken van hen daertoe op datsnoot zij bedwingende bij ende met ǁ allen behoirlicken wegen ende manieren van bedwinge daertoe dienende Ende ingevalle van oppositien weijgeringe off vertrecke, soe verre u blijcke als voere, de voirs. suppliant ierst ende voir al in zijnen voirs. possessie, ende  gebruijcke gehouden ende gemainteneert alle ǁ turbatien ende beletten afgedaen ende gerepareert zijnde Ende onse voirs. bevelen van nijet meer te turberen off molesteren stadthouderen soe lange ende totter tijt toe dat partien gehoirt, anders bij ons daerop sal sijn geordineert daeght de opponenten te compareren tot eenen ǁ zekeren gelegenen dage voer onsen lieven ende getrouwen riddere ende cancellier heeren Engelbert vanden Dale heere van Leefdale ende van Wilre ende andere luijden van onsen Rade geordineert in Brabant, om aldaer de redenen van hueren oppositien weijgeringe off vertrecke ǁ op te doene ende te verclarenen tantwoirdenen ende inder saken voirts te procederen soe behoiren sal onsen voirs. cancellier ende raidsluden ten voirs. dage overscrivenen, tgene des ghij in desen sult hebben gedaen den welcken wij ontbieden ende gemerct dat van allen ǁ materien possessoir ende van maintenien ons off hen in onsen namen de kennisse toebehoirt, committeren dat zij partien gehoirt, goet oort onvertogen recht doen ende expeditie van insticien, want ons alsoe gelieft eegenen in onser stadt van Bruessele, XVI dage ǁ in octobri int jaer ons Heeren duijsent vijfhondert vijf ende veertich, van onsen keijserijcke T'XXVIe, Ende van onsen rijcken van Castillen ende anderen t XXXe 

           

Inden keijserlijcker ǁ reltij[***] vanden Rade ǁ H. J. Boudewijns  

           

Dorsale aantekening:

           

Maintenue voor den here van Loon alias ǁ opt Sant aengaende d'maken van sijnen ouden ǁ meulen 16 october 1545 ǁ Adriaen Nauwen      

 

[***] ingevalle van oppositien [***] ǁ [***]

 

Numero I C XXI