Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1428-152, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1970

13 maart 1737

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1428, Charterverzameling Tilburg (en Goirle, Berkel-Enschot en Udenhout), inv.nr. 152

Samenvatting oorkondetekst

Akte van overdracht, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Peter Verharen te ’s-Hertogenbosch aan zijn dochter Bernardina Verharen van een bedrag van 400 gulden, dat het corpus van Tilburg nog aan hem tegoed is uit een totale schuld van 3000 gulden.

Transcriptie

Peter Verharen inwoonende borger alhier een capitaale som ǁ [m]e van twee hondert en vijfftig guldens in eene meerdere obligatie van ǁ [dr]ie duijsent guldens gelooft bij het corpus van Tilburgh van Ber[n] ǁ hard Vervoort en desselfs huijsvrouwe pro ut in litter de Tilburgh dato ǁ den 19e maij 1692, ten comptoire der beede geregistreert, sub Nummero 6 en welken ǁ intrest nu ingevolge haar hoog mogende Bestuurdere van den 20e september ǁ 17c vier en twintigh gereduceert is tot drie percento hem aengekomen bij ǁ transport tegens Ignatius Vervoort coopman in S Hage pro ut in littera ǁ alhier dato den 11e september 1728. Item nog eene capitaale somme van een hondert ǁ en vijfftig gulden in eene meerdere somme van twee hondert en vijfftig gulden ǁ sijnde meede een gedeelte vant voors. capitaal van drie duijsent gulden ǁ hem aengekomen als eenigen universeelen erffgenaam van sijne suster ǁ Barbara Verhaaren volgens desselfs testament voor den notaris Antonij ǁ van Huijsen en sekere getuijgen te Hoogstraaten den 29e januari 1728 ver ǁ leden ende gepasseert, welke Barbara van Haren eenige en universelen ǁ erffgenaam is geweest van hare moeije Verharen / Verhare volgens den testamente bij de ǁ selve gepasseert voor den voors. notaris van Huijsen op den 8e december 1727 die het ǁ selve verkregen hadt bij transport en opdragt tegen Theresia Vervoort dogtere ǁ van Guilliemus Vervoort weduwe Otjens pro ut in litter de Tilburgh dato 14e october 1727 ǁ en welke Thersia Vervoort mitsgaders bovengemelten Ignatius Vervoort die bij ǁ de gedeeltens verkreege hadden bij den testamente van Maria Verharen weduwe van ǁ den hier vooren genoemde Bernhart Vervoort volgens den testamente voor den voors. ǁ notaris van Huijsen gepasseert op den 20e december 1725 heeft hij wettelijk en erffe ǁ lijk opgedragen en over gegeven Bernardina Verharen sijne dogtere tsamen ǁ met alle ende een iegelijke scheepene brieven vant gene voors. is eenigsints mentione ǁ ende met den alingen regten hem opdragere daer inne competerende ende heeft hel ǁ melinge daer op vertegen inne manieren indien gewonelijk zijnde, gelovende op ǁ verbant van sijne persoon en goederen hebbende ende verkrijgende, het voors. opdra ǁ gen overgeven en vertijden altijt voor goet, vast, steedeg ende van waerden te ǁ sullen houden en allen kommer callangie en aentaal daer inne wesende ofte ǁ komende aff te doen geheelijken en staat te weten dat de kooppeningen samen ǁ tot vier hondert gulden sijn geprovenieert, van gelijk capitaal van vier hondert gulden ǁ gestaan hebbende ten lasten van Martinus Schoenmakers gehypote ǁ queert op seekere huijsinge genaamt den [***]staande op den Vugterondijk

 

Linkermarge:

Amende ǁ koop 400.0.0 ǁ 40 exempt ǁ om redenen ǁ etcetera

 

Dorsale aantekening:

En bij dat voors. testamente van Maria Verharen Weduwe Bernard Ver ǁ voort aen de transportante voors. dogtere gelegateert en welk capitaal ǁ ook door den voors. scheepenen heeft gerestitueert en in gevolge de au ǁ thorisatie van heeren scheepenen deser stadt dato den 9e deser op heden ǁ is gecasseert door den transportant getuijgen waren hier over Willem ǁ vander Does en Otto Suijn scheepenen in s'Bosch gegeven den dartien ǁ den meert seventien honderdt seven en dartigh in lib. J.v.Heurn

 

gecasseerde ǁ schuldbrief ǁ corpus

 

Dese geregistreert ǁ ter secretarije van ǁ Tilborgh, heden ǁ den 29e meert ǁ seventienhondert ǁ sevenendartigh, ǁ G. Mees ǁ Gesworen clerecq

 

Opdragt ǁ van een capitaal van ǁ 250 gulden en een van ǁ 150 gulden tot lasten ǁ vant corpus van

Tilburgh ǁ voor Bernardina van ǁ Haren

1737