Documentnummer 1428-095, Laatst bijgewerkt op 29 april 2020, zoekperiode: 1453

28 maart 1453 ns.

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1428, Charterverzameling Tilburg (en Goirle, Berkel-Enschot en Udenhout), inv.nr. 95.

Samenvatting oorkondetekst

Akte waarbij Philips, hertog van Brabant, aan Pauwels van Haestrecht, heer van Tilburg en Goirle, het recht geeft om zeven schepenen aan te stellen met dezelfde bevoegdheden als de schepenen van ’s-Hertogenbosch. 

Transcriptie

Philips bider gracien goids hertoge van Bourgoinguen van Lotharinghen van Brabant ende van  Lymborch greve van Vlaenderen van Artois van Bourgoengen palatiin van Heneghouwen van Hollant van Zeelant ende van ǁ Namen mercgreve des heylichs Riics here van Vrieslant van Salins ende van Mechelen, allen den ghenen die desen brief selen zien of hoeren lesen saluyt Alsoe als onse wailgeminde Pauwels van Haestrecht ǁ ons gethuent heeft, hoe overmids zekeren oepenen besegelden brieven wilen saliger gedachten onser liever ouder moeyen vrouwen Iohannen hertoginne van Luccemborch van Brabant ende van Lymborch, gegeven te ǁ Bruessel zeventhien dage in novembri int iaer onss heren dusent driehondert zeven ende tachtentich, siine vorderen voer ende hii na gehouden hebben gehadt ende beseten voer die somme van vierdusent ouden ǁ vrancriicschen schilden daer mede die te lossen staen, Die dorpe van Tylborch van Goerle ende van Druenen ende oic den tol van Venloen mit allen hueren heerlicheiden hooghe ende neder mit oic allen bruecken ǁ fourfayten groete ende cleyne mit mannen cheinsen renten waranden ende visscherien ende mit allen anderen hueren toebehoirten hoe die gelegen ziin in naten of in droegen ende hoe die genuempt ziin geliick ǁ die selve wilen onse oude moeye ende huere vordere die gehouden hadden niet uutgescheiden dan alleene thof van Ghiersberge toehoerende der abdissen van der Cameren dair die selve onse oude moeye die heerlicheit ǁ ende recht inne behilt Behoudelic oic te huerweerts hueren clocslach inden voirs. dorpen ende hueren toebehoirten ende bede als tgemeyn lant bede gelden soude geliick also dit allet mit zekeren vorwairden ende ǁ conditien inden voirs. brieven der voirs. onsen oudermoeyen clairliker is begrepen, ende hoe dat ziine voirs. vorderen ende hii bii redenen van desen alle die kennisse ende hanteringen van rechte inden dorpen van Tylborch ǁ ende van Goerle voirs. hadden gehadt van schade van schonde van betichten van live van lede van doorslage van messe te trecken of mit ennigerhande wapenen te vechten van quetsueren ende bloedigen wonden ǁ ende allen anderen saken overmids hueren scouthet ende den gemeynen gebueren ende ingesetenen der selver twe dorpe geliick dat van ouds voer hueren tiit gehanteert was geweest, zonder dat die selve gebueren ende ǁ ingesetenen den rechte ennigen eed hebben gedaen gehadt noch gesworen dinhout van den brieven van onsen blider incompst te houden dwelck nochtan na begriip der selver brieve behoeren soude ende so[***]ǁ were te geschien, dat oic inden voirs. dorpen van Tylborch ende Goerle die kieren ende bruecken zere uutnemende cleyne ziin ende mindere dan in anderen dorpen dair omtrent te wetenen datmen inden selven ǁ dorpen enen man mach slaen ende quetsen totter doot toe sonder sterven, om drie zilveren cleyken anderen kieren oic int avenant ziinde, ons oitmoedelic biddende die voirs. Pauwels om behoirlik provisie hierǁop bii ons gedaen te werden, Soe doen wii te wetenen dat wii willende ende begerende mit alle onsen herten alle onse goede lude ende onderseten in goeder iustitien ende rechte houden ende gehouden werden ende ǁ op die abuselike hanteringen ter contrarien ziinde remedieren totter voirs. beden geneycht, den voirs. Pauwels van Haestrecht ziinen erven ende nacomelingen besitteren der voirs. dorpen van Tylborch ende van ǁ Goerle voer ons onse erven ende nacomelingen hertogen ende hertoginnen van Brabant geconsenteert ende verleent hebben consenteren ende verleenen mede desen van zunderlinger gracien dat hii ende ziine voirs. ǁ erven ende nacomelingen uten voirs. gebueren inden voirs. dorpen van Tylborch ende Goerle geseten, voirtaen tewigen dagen selen moigen kiesen setten ende eyden oft bii hueren scouthet aldair doen kiesen ǁ setten ende eyden zeven wettige manne die wiiste ende rechtverdichste die zii sullen konnen vinden tot scepenen aldair te ziin ende die selve scepenen oft een deele dairaf te moigen ontsetten ende andere dair [***] ǁ setten van iaere te iaere ende alsoe dick alst hen orboirlic ende van noode sal duncken wesen, Behalven dat zii van die aen of af te setten oft oic ennige dair af te verdragen negheenrehande ghifte ǁ noch goetdoen en selen nemen bii hen selven of laten nemen bii yemande anders op dair af bii ons te werden gecorrigeert alsoe behoeren soude, welke scepenen mit ziinen voirs. scouthet voirtaen allet ǁ bedriif kennisse ende hanteringe van rechte hebben ende hanteren selen van erven ende onterven van erftalen ende anderen saken boven in desen brieve gescreven, ende selen voirt die selve scepenen in allen anderen ǁ saken zoo verre hen dair af die kennisse mach toebehoeren ende men in geliken boven ende beneden gewoenlic is te doene ter manissen des voirs. scoutheten oft ziins stedehouders huere vonnissen ryckende ǁ den rechten ende gewoenten die men dair af hanteert in onsen stad van den Bosch in desen versien datmen alle man sal mogen betugen mit wettiger wairheit ende conden al waren die buyten den ǁ voirs. dorpen geseten ordinerende voirt ende wille wille voerende dat die kieren ende bruecken inden voirs. dorpen van nu voirtaen gewesen selen werden ende ghehaven van messen te trecken quetsueren ende gerechten ǁ ende andere alsoe hooge ende geliicelic alse die in onsen voirs. stad vanden Bosch staen gewesen ende gehaven werden ende dat die selve scepenen voirtaen tot ewigen dagen huere hoot halen selen aen ǁ onse scepenen in onsen stad vanden Bosch voirs. inder tiit wesende van vonnissen diemen zii mit vroet en ziin opter partien redeliken cost alsoe dair toe behoirt ende men in geliken boven ende beneden gewoenlic is ende ǁ pleeght te doen ende desgeliics off ennigen vanden partien doch te biden vonnisse der voirs. scepenen te wesen verswairt tegen recht soe willen wii dat die dair af ende vanden vonnisse sal moigen appelleren ǁ ende die scepenen beroepen voer onse voirs. scepenen vanden Bosch om dair af behoirlic geordineert te werden, willen voirt ende consenteren dat die voirs. zeven scepenen die over alle vorwairden voer hen bekendt ǁ sculdich selen ziin te stane evengemeynen segel onder hen hebben selen geliic die voirs. Pauwels hen nu sal ordineren die gehouden ende verwairt sal werden inden maten men in anderen dorpen ende beneden aldair den ǁ gemeynen segel verwairt mit welken segel men die brieve van allen vorwaerden voer hen bekindt tot hueren bed[..]e behoerende vortaen sal besegelen welke brieve wii willen dat bii enen goeden eerberen clerk dair ǁ toe geeydt ende biden here der voirs. dorp einder tiit wesende gesedt gescreven ende gemaect selen werden dair af die clerck hebben sal alsulker sala[..] alsmen van geliken boven ende beneden betailt ende achter volgende den ǁ inhouden vanden brieven onsen yerster blider incompst voirs. soe willen wii ende bevelen dat die voirs. scouthet ende scepenen inden eede die zii des rechte selen doen, zweeren selen tot hueren anncomen dat zii ǁ gelt goet ghifte myede noch egheenrehande goederen nemen en selen noch hen doen noch laten geloven of nemen bii hen selven oft yemande anders om yemande inden rechte te vorderen oft te achteren mair ǁ dat zii enen yegeliken riicken inden armen recht ende vonnis doen selen zonder yemant anders dair inne te trecken of ennigerhande verwe[***] te saecken of voirt keeren, ende warer sake dat ennige vanden voirs. ǁ gecorende scepenen onwillich waeren den voirs. eed te doen soe willen wii dat die voirs. Pauwels ende ziine erven ende nacomelingen here in der voirs. dorpe van Tylborch ende Goerle dieselve scepenen dair toe bedwingen ǁ selen oft doen bedwingen uut hueren live ende goeden ende anderen behoirliken wegen dair toe dienende behoudelic ons in allen pointen voirs. onsen heerlicheit ende rechts ende enen yegeliken anders des ziins in allen ǁ ontbieden hier om ende gevelen onsen drosset van Brabant onsen scouthet ende scepenen vanden Bosch onsen scouthet van Oesterwiick ende hueren stede houdende nu ziinde ende naemaels wesende ende elken van hen alsoe hem toebehoirt ǁ ende den gebueren ende ingesetenen der voirs. dorpe gemeynlic ende allen anderen dien dat aengaen mach dat zii den voirs. Pauwels ziinen erven ende nacomelingen heren en vrouwen de dorpe van Tylborch ende Goerle bovengenoempt ǁ onsen yegewoordiger gracien ende verleendgen ende alle der punten bovengescreven rustelic ende vredelic doen ende laten gebruycken ende hen dair bii houden zonder letsel oft wederseggen, ende dat onse voirs. scoutheten vanden ǁ Bosch ende van Oesterwiick die voirs. punten den ghenen die tot scepenen aldair gesidt selen werden ende desgeliics den gebuerende voirs. dorpe van Tylborch ende Goerle nu ziinde ende naemaels wesende doen aennemen ende ǁ onderhouden in maten die boven gescreven staen die wederspenige daertoe bedwongende mit allen behoirliken wegen dairtoe doenende [***] alsoe gedaen willen hebben niet tegenstaende ennigen gewoenten ǁ oft herbringen ter contrarien wesende ende des torconden hebben wii voer ons onse erven ende nacomelingen voirscr. onsen zegel aen desen brief doen hangen gegeven acht ende twintich dage in merte int iair ǁ onss heren dusent verhondert twee ende viftich ǁ

 

Op de pliek:

Bii miinen heere den hertogche dair ghii ǁ Henrick Magnus h[***] van Pede ridder ǁ Ian Hinckart ende Symon van [***] ǁ bii wairt ǁ Stoep ǁ

 

In dorso:

Brief van hertog Philips ǁ authoriseerende heer ǁ Pauwels van Haestrecht ǁ om jaerlijx 7 scheepenen ǁ binnen Tilborg en Goirle ǁ te mogen aenstellen in dato ǁ 28 maart 1452 ǁ numero 1 ǁ brieff van beleeninghe ǁ quotteert [***] ǁ 1452 ǁ