Documentnummer 1428-079, Laatst bijgewerkt op 11 mei 2022, zoekperiode: 1612

15 december 1612

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1428, Charterverzameling Tilburg (en Goirle, Berkel-Enschot en Udenhout), inv.nr. 79

Samenvatting oorkondetekst

Vidimus, waarin schepenen van ’s-Hertogenbosch verklaren gezien en gelezen te hebben een brief d.d. 17 november 1387, afgegeven door Johanna, hertogin van Brabant, waarin zij voor 4000 aude Vrancrijcschen schilden de dorpen Tilburg, Goirle en Drunen met toebehoren en de tol tot Loon op Zand (Venloen) verpandt aan Pauwels van Haestrecht en zijn nakomelingen.

Transcriptie

Wy Willem Oliviers ende Goyart Loeff Scepenen inne Shertogenbossche doen condt ǁ eenenyegelyck dat wy op huyden datum deses lest onder gescreven hebben gesien ende hoiren lesen seeckere oipene brieven van hooger ǁ memorie Vrouwe Johanna bider gratien godts, hertoghinne van Luccemburg van Brabant van Lymburg ende mercgrevinne des Heylichs Ricx niet gevitieert ǁ geraseert oft gecancelleert, maer gans ende geest wesende, behoirlycken mit der voirs. Vrouwe Johanna zegel uuythangende besegelt, ǁ luydende aldus, Johanna bider gratien gods, hertoghinne van Luccemburg van Brabant van Lymburg ende mercgrevinne des Heylichs ǁ Rycx, doen condt allen luden, dat wy voir ons onse oir ende erfgenamen ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Onsen ǁ getruwen Rade Heeren Pauwels van Haestrecht voir hem sinen oir ende nacomelingen voir vier dusent aude vrancrycsche schilde, ǁ die hy ons gheleent ende verleyt heeft inden schoutheit ambachte vanden Bossche onse dorpen van Tilborch van Goerle ende van ǁ Druenen  ende ooc den Tolle tot Venloen met allen hueren heerlicheden, hoghe ende neder met allen broeken forfaiten groote ende ǁ clene met mannen cheinsen Renten waranden ende visscherien, Ende met alden auden hueren toebehoirten hoe die gelegen syn in ǁ naten of in droegen, ende hoe die genoempt syn, gelyc wy ende onse voirvaren dit tot hier toe gehouden  hebben, niet uutgesceyden dan ǁ alleen thof van Ghiersberge toebehoirende der abdissen vander Cameren, dair wy onse heerlicheyt ende recht aen behouden, Behoudelic ǁ oic ons onsen clocslach inden voirs. dorpen ende sinen toebehoirten ende onse bede als onse gemeyn lant ons bede ghilt, met voirwarden dat ǁ her Pauwels voirgenoempt ende sinen erven die voirs. dorpen mit hoiren toebehoirten ende daertoe syn borch te Venloe van ons ende van ǁ onsen erfghenamen hertoghen oft hertoghinnen van Brabant alle weghe houden selen ende sculdich syn  te houden in leen Ende ons dair ǁ af doen alzulcken dienst als een man sinen heer sculdich es te doene, Ende en selen her Pauwels van Haestrecht voirgenoempt, noch ǁ syn oir ende erfgenaemen, onse lude inden voirgenoemden dorpen met hueren toebehoirten gheseten, niet mogen handelen noch ǁ vueren buten vonnis noch recht van zaken die te vonnis staen Ende selen se verantwoirden ende beschudden voir onrecht ende gewelt ǁ na hair macht, Behoudelyck dat her Pauwels voirs. ende syn erven binnen den voirgenoemden dorpen alle ondaet der hogher ǁ heerlicheyt aengaende die in desen dorpen of in hueren toebehoirten gevallen selen Lichten mogen op hairs selfs consciencien ǁ Omme die ondaet te verdriven sonder ieghen ons dair aen te misdoen oic hebben wy verleent ende gegeven hem Pauwels ǁ voirs. ende sinen erffgenamen, voir ons ende onsen nacomelinghen dat wy in enghenen van onsen dorpen in onsen schoutheitscap ǁ van Oesterwyc gelegen en selen doen legghen noch laten heffen enegherande tolle dan dair men ne van ouds gheheven ǁ heeft die heeren Pauwels voirgenoempt of sinen erfghenamen scade of hindernisse aen sinen tolle te Venloen die hi ǁ iegen ons nu vercregen heeft draghen moeghen in enegher manieren, ende so wanneer wy off onsse erven willen moghen ǁ wy die voirghenoemde dorpen met hueren toebehoirten affloessen alle weghe binnen veerthien daighen na Sinte Mertens ǁ dach inden winter, metten voirs. vierdusent auden francrycschen schilden of metten weerden dair aff, beheltenis heeren ǁ Pauwels ende sinen erven hoiren Renten Rechten ende fourfaiten die hen dan op dien tyt verschenen sullen syn, die sy heffen ǁ hebben ende behouden selen inde die loesnisse gedaen es voirwarde dat her Pauwels ende syn erfghenamen hoir voirs. ǁ bourch te Venloen weder hebben selen ende behouden sonder manscap dairaf te doen ons of onsen nacomelinghen het en sy ǁ mit hueren wille, ghelyc her Pauwels die tot hier gehouden heeft, allen argelist uutgescheiden, in oirconde des briefs ǁ dair wy onsen Seghel aen hebben doen hanghen, Ghegheven te Bruessel zeventhien daghe in novembris int jaer ons ǁ heren als men screef dusent driehondert seven ende tachtentich, ende was ondergescreven  Per dominam ducissam personaliter ǁ praesentibus domino Johanne domino de bourch et Rener Holland receptore Brabantiae, ende ondertekent  RR Bont in kennisse der ǁ waerheyt als vande visitatie der voirn. oipene brieven, Soo hebben wy Scepenen voirnoemt onse Zeghelen opt spatium ǁ deses doen drucken, Gegeven den vyftiensten dach der maent decembris, int jaer ons heeren duysent sesshondert ende twelff

J vanden Velde Secretaris

 

Dorsale aantekening:

Vidimus van Scheepenen ǁ van S. Bosch aen ǁ gaende de openen ǁ brieven van vrouwe ǁ Johanna van Braband ǁ aen Heere Pauwels ǁ van Haestregt in ǁ dato 15 december 1612 ǁ No 9